Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Πεδινής Δασοκομίας και Περιβάλλοντος

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΔΙΝΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Πεδινής Δασοκομίας και Περιβάλλοντος ιδρύθηκε το 1958, σαν το Ινστιτούτο της Λεύκας. Με το πέρασμα των χρόνων άλλαξε πολλές φορές το όνομα του και το 2006 κατέληξε στο σημερινό του όνομα. Ενώθηκε με το Πανεπιστήμιο του Novi sad στις 21 Δεκεμβρίου του 2007. Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνονται εφαρμοσμένες και αναπτυξιακές έρευνες, των οποίων τα αποτελέσματα προορίζονται για εσωτερική χρήση, ενώ κάποια άλλα γίνονται βάσεις για τις έρευνες. Εκτός από την πραγματοποίηση έργων που σχετίζονται με την ενίσχυση των πεδινών δασών, την προστασία του πρασίνου, των καλλιεργειών και του εδάφους, το τμήμα ασχολείται και με την παραγωγή ποιοτικών φυτικών αποθεμάτων, που βοηθούν στη δασοκομία και την προστασία του πρασίνου. Όλες οι δραστηριότητες του γίνονται πάνω σε ποικίλους τομείς, όπως της βιοτεχνολογίας, της οικολογίας, της βοτανολογίας ,της εντομολογίας και της φυτοφαρμακευτικής.

 

Συνολικός Αριθμός Υπαλλήλων

36

Συνολικός Αριθμός Επιστημονικού &

Ερευνητικού Προσωπικού

18

Διοικητικό & Λοιπό Προσωπικό

18

Επιστημονικοί Τίτλοι

7

Επιστημονικοί Σύμβουλοι

2

Επιστημονικοί Συνεργάτες (senior)

2

Επιστημονικοί Συνεργάτες

3

Ερευνητικοί Τίτλοι

11

Ερευνητές

23